Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Eugeniusz Rekowski

Eugeniusz Rekowski

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY

Status: powołany - 16.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim stała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 09:02:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-06 09:03:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-06 09:05:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-06 09:09:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-06 09:15:06 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-06 09:22:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim przeciw
2018-12-06 09:29:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 09:36:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 09:40:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 09:47:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim na rok 2019. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 09:49:24 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 09:58:32 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.(21) IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 10:22:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 10:26:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 10:51:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 11:30:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 11:32:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2018-12-28 11:39:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie skargi na radnego Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 09:37:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 09:39:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 09:54:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:02:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:05:25 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:10:58 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (2) V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:15:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz". V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:20:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:46:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:48:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 10:58:19 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 11:00:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-01-31 11:01:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 08:11:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 08:13:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 09:32:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2018 rok. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 09:36:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 09:39:09 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 09:42:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 09:50:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:14:06 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:22:19 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (4) VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:25:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem". VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:33:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:45:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2019 roku. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim wstrzymał się
2019-03-28 10:47:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – jednostronnej alei śródpolnej w Zamartem. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:50:40 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 10:59:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 11:05:02 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 11:07:42 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 11:11:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 11:13:05 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-03-28 11:17:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. VI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 09:07:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 09:08:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:09:43 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (7) VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:13:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński instrumentem płatniczym. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:38:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Kamień Krajeński oraz określenia sezonu kąpielowego. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:41:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:46:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamienia Krajeńskiego. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-04-25 10:49:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dąbrówki. VII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 08:07:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 08:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 09:35:32 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2018 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 10:19:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 10:54:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 10:57:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2018 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-05-30 11:08:26 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:10:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:11:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:19:26 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:38:43 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:41:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:46:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:48:22 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 08:52:22 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 09:40:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 09:42:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Dąbrówki. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 09:43:53 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-06-27 09:45:21 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. IX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 09:06:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 09:06:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 11:23:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 11:27:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 11:48:11 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 11:50:30 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 12:00:58 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (15) X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 12:02:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-08-29 12:07:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w dniu 20.07.2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 08:10:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 08:11:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 10:20:08 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 10:37:51 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (17) XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 10:40:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 11:04:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamień Krajeński. XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-09-26 11:08:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” XI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:12:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:13:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:23:19 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:31:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (22) XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:35:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:39:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty od posiadania psów. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 08:47:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim wstrzymał się
2019-11-28 08:52:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim wstrzymał się
2019-11-28 08:56:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 09:00:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Kamień Krajeński. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 09:02:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Zamartem. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 09:07:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Kamieniu Krajeńskim. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 09:10:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-11-28 09:14:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. XII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 09:06:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 09:07:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 10:01:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim na rok 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 10:04:00 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 10:10:04 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (24) XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 10:43:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 11:41:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 11:43:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 11:45:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kamień Krajeński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2019-12-30 11:47:44 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 09:06:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 09:07:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 09:36:32 Głosowanie nad uchwałą w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 09:40:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 09:44:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 10:30:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 10:33:39 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 10:37:31 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 10:44:39 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 11:17:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 11:23:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 11:25:32 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2020 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 11:27:16 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-01-30 10:28:22 Wniosek o zmianę wysokości stawki w § 3 projektu uchwały z 1,00 zł na 0 zł. XIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim przeciw
2020-02-27 09:06:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:06:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:23:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2020-2023. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:28:24 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Kamień Krajeński. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:32:14 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:41:54 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. (3) XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 09:55:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 10:00:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 10:04:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-02-27 10:07:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-03-24 19:20:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-03-24 19:35:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2019 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-03-24 19:37:55 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-03-24 19:40:53 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. (4) XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-03-24 19:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-05 16:05:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-05 16:10:45 Głosowanie w sprawie podjęcia UCHWAŁA NR XVII/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 09:05:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 09:05:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 09:29:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 09:47:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 10:23:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 10:26:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 11:03:49 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 11:12:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 11:21:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamień Krajeński w 2020 roku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-05-28 11:23:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie gminy Kamień Krajeński oraz określenia sezonu kąpielowego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 08:06:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 08:07:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 08:13:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Kamień Krajeński. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:06:01 Głosowanie nad uchwałą zmianiającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:15:45 Głosowanie nad uchwałą zmianiającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.(10) XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:17:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:28:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:33:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-06-25 09:37:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"). XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 10:04:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 10:05:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 11:10:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 11:56:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 12:12:38 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 12:20:11 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 12:21:52 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XIX/137/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-08-31 12:27:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:05:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:18:34 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:38:26 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.(16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:41:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Kamień Krajeński do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:45:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.” XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:49:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na rzecz ich najemców. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-09-30 08:58:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 08:13:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 08:20:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 08:40:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 08:46:34 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 09:05:03 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.(21) XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-11-26 09:12:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. XXII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:11:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:15:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:35:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim na rok 2021. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:38:13 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:49:03 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.(24) XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 12:53:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 13:25:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2020-12-29 13:28:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kamień Krajeński. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 12:30:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 12:32:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 12:39:27 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(2) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 13:50:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kamień Krajeński do 2030 roku. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:00:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:04:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:07:52 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kamień Krajeński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:09:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:17:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-01-28 14:21:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim na 2021 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 12:06:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 12:08:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 12:40:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 13:25:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 13:40:45 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 13:44:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 13:50:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Krajeński. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-02-24 13:59:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2021 – 2025. XXV Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 12:14:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 12:16:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:09:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim za rok 2020 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:15:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamień Krajeński w roku 2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:19:38 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:36:15 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(4) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:38:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Kamieniu Krajeńskim. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:44:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Zamartem. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-03-25 13:48:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamień Krajeński w 2021 roku. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:07:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:09:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:42:59 Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:48:57 Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:53:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 12:57:21 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 13:02:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-04-29 13:06:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Kamień Krajeński oraz określenia sezonu kąpielowego. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 12:09:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 12:13:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 12:41:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:10:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:36:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:38:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego za 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:42:23 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:54:43 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(8) XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 13:57:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za
2021-05-27 14:01:28 Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim za